Ligji i bazave të sigurisë të trafikut rrugor i obligon të gjithë pjesëmarrësit e trafikut që të veprojnë në përputhje me dispozitat (rregullat ) e trafikut dhe të shenjave të trafikut që janë të vendosura në rrugë, dhe shenjave, urdhëresave që japin personat e autorizuar.   Të gjithë pjesëmarrësit në trafik janë të detyruar që të ndërtojnë raporte humane, në atë mënyrë që të mbrojnë jetën dhe shëndetin e të gjithë pjesëmarrësve në trafik e në veqanti të fëmijëve, invalidve dhe këmbësorëve. 1.Përkufizimet e nocioneve të përdorura në këtë ligjë nënkuptojnë:
78).Ndalja  – nënkupton çdo ndërprerje të lëvizjes së mjetit në rrugë në kohëzgjatje deri tre minuta,pos ndërprerjes e cila bëhet për të vepruar sipas shenjës apo rregullës më të cilat rregullohet komunikacioni.
79).Parkimi – nënëkupton çdo nderprerje të levizjes së mjetit në rrugë në kohëzgjatje më shumë se tre minuta pos ndërprerjes e cila bëhet për të vepruar sipas shenjës apo rregullorës më të cilat rregullohet komunikacioni. 3.1.Përkufizimet e nocioneve të përdorura në këtë ligjë nënkuptojnë: RREGULLi DHE SiGURiA NË RRUGË 17.1Shoferi gjatë ngasjes së mjetit duhet të mbaj me vete dokumentet  vijon: -Patent Shoferin -Lejen e Komunikacionit, – Autorizimin nëse nuk është pronar i mjetit,nëse përdoret  mjet komercial (taksi,auto-shkollë,ose të ngjashme), -Polisën e Sigurimit, – Çertifikata e kualifikimit për raste të veçanta duke përfshirë licencën për shoferë instruktor,çertifikatën e ADR ose çertifikata të tjera të përcaktuara me ligj,Çertifikatën vlefshme shëndetësore,kur me ligj parashikohet posedimi i saj. 198.1.Nëse personi i cili bartet në mjetë nuk i përdorë rripin e siguris,përgjegjësia bie mbi shoferin e mjetit,me perjashtim nëse personi i cili bartët në mjetë është i moshës madhore. Detyrimi për të përdorur rripin e siguris nuk zbatohet për:Personi që posedon me çertifikatë mjekësore që vërteton kundër-indikacione për përdorimin e rripave të sigurisë,Gruan shtatëzënë,kur shtatëzënia shihet,instruktor-Shoferin apo egzaminerin gjatë aftësimit apo egzaminimit,Policin apo personelin tjetër të autorizuar gjatë transportit të personave të arrestuarPersonat për sigurimin e personave zyrtar (trup-rojet)Personelin e shërbimit mjekësor gjatë ndihmës së parë dhe aktivitetet emergjente,Rojën që është duke bartur një shumë të konsiderueshme të parave të gatëshme,Personin e sëmurë apo të marrë që të bartet në lesë apo ulësve të invalidëve,Në mjetin e paisur me rripa të siguris, fëmija i moshes deri 12 vjeqar

Në këtë foto është paraqitur një udhëkryç ku përparësia është e rregulluar me rregulla të përgjithshme të komunikacionit (krahut të djathtë)në këtë rast përparsia e kalimit është rënditur sipas numrave 1-2, 3-4, dhe 5 Po ashtu edhe në këtë udhëkryç përparësia e kalimit ështe rregulluar me rregulla të përgjithëshme të komunikacionit ku së pari përparsin e kalimit e ka Tranvaji me nr 1, pastaj vetura me nr 2 dhe 3.

Në këtë foto është paraqitur mjetit që bënë transportimin publik të udhëtarve,pasi tij gjindet vetura e zezë anshakalimi i këti mjeti bëhet në këtë mënyrë sikurse po vepron vetura zezë

Nëse para jush gjendet mjeti që bënë transportimin publik të udhëtarve sinjalizon me shenjen treguese qe ka ndermend të inkuadrohet në rrugë atëher jen të obliguar që të ndaleni për t’ia munësuar inkuadrimin në rrugë Nëse hasni në këtë llojë të situates në foto kur tranvaji është i ndalur ne vend qëndrimin ku hyjn dhe dalin udhëtaret atëher jeni të obligaur që të ndaleni dhe t’ju japni përparë   kalimi këmbësorve.

Tabela e cila është e vednosur në autobus tregon se bënë transportimin e fëmijëve dhe kjo tabel duhet të bendoset max 80cm nga fundi i rrotes së mjetit.