Çdo drejtues mjeti, i cili disponon leje drejtimi të klasit B, mund të përdorë edhe një mjet motorik me dy rrota deri në 125 kubikë. Është ky ndryshimi që është bërë dhe ka disa muaj që është vënë në zbatim. Kushti i vetëm që duhet të plotësojë drejtuesi i mjetit për të pasur akses në drejtimin e motorit është mosha, që duhet të jetë mbi 21 vjeç. Edhe pse ka hyrë në fuqi në fund të muajit mars, shumë qytetarë nuk janë në dijeni të këtij fakti. Kodi Rrugor i vitit 2011 e parashikonte qartë se leja e drejtimit e klasit B, mund të drejtonte një motor deri në 49 kubikë, por me ndryshimet e fundit në Kodin Rrugor, është parë e udhës që të ketë përmirësime në kod, pa qenë i pajisur më parë me leje drejtimi të klasit A. Më herët drejtuesit e mjeteve duhet të ishin të pajisur me leje të posaçme drejtimi të klasit A, por tani nuk do të duhen të zhvillojnë një kurs të dytë, por mund të përdorin patentën e klasit B, por vetëm të jenë mbi 21vjeç.

Vlefshmëria e lejedrejtimit

  1. Në Kodin Rrugor, neni 123, lidhur mbi lejen e drejtimit të klasit B, është shtuar edhe pika “Ë”. “Lejedrejtimi e kategorisë B është e vlefshme në territorin kombëtar për të drejtuar mjete rrugore me tri rrota, me fuqi më të madhe se 15 KF, si dhe motomjetet e kategorisë Al, me kushtin që mbajtësi i lejes së drejtimit të jetë, të paktën, 21 vjeç”.
  2. Lejedrejtimet e kategorisë C, D dhe E janë të vlefshme përkatësisht, edhe për drejtimin e mjeteve, për të cilat kërkohet lejedrejtimi i kategorisë B dhe për mjetet, për të cilat kërkohet lejedrejtimi i kategorive B dhe C, si dhe për mjetet, për të cilat kërkohet lejedrejtimi i kategorive B, C dhe D.
  3. Lejedrejtimi i posaçëm i drejtimit të mjeteve të kategorive A, B dhe C, që u lëshohet të gjymtuarve ose atyre me të meta fizike, është e vlefshme vetëm për drejtimin e mjeteve që kanë karakteristika të njëjta me ato që rezultojnë të treguara në këtë lejedrejtimi dhe në lejeqarkullimin.
  4. Cilido që drejton një mjet, për të cilin duhet një lejedrejtimi e ndryshme nga ajo lejedrejtimi që ai zotëron, ose drejton një mjet të shërbimit publik i pajisur me lejedrejtimi, por jo me certifikatë aftësie profesionale, kur kjo kërkohet, ndëshkohet me masë administrative me gjobë nga dhjetë mijë deri në dyzet mijë lekë, kur nuk përbën një vepër penale.
  5. Në të njëjtën mënyrë, cilido që, i pajisur me lejedrejtimi të posaçëm, drejtimit, drejton një mjet të kategorive A, B dhe C të ndryshëm nga ai i treguar dhe përshtatur posaçërisht sipas gjymtimit apo të metave të tij fizike; ose kur, i pajisur me lejedrejtimi special të kategorive A, B dhe C, si i gjymtuar apo me të meta fizike, drejton një motor, motokarro apo automjet të një tipi tjetër ose për të cilin kërkohet një lejedrejtimi e një kategorie të ndryshme nga ajo që ai ka marrë, ndëshkohet me masë administrative me gjobë nga dhjetë mijë deri në dyzet mijë lekë.
  6. Për shkeljet e parashikuara në pikat 3 dhe 4 zbatohet edhe masa administrative plotësuese e pezullimit të lejedrejtimit nga 6 deri në 12 muaj.